Family tree of Vietnamese monarchs

Following is the family tree of Vietnamese monarchs from the autonomous period of the Khúc family (905–923) to the reign of Bảo Đại (1926–1945), the last emperor of the Nguyễn Dynasty. Emperors, kings and lords of each monarch are denoted by different colours with the period of their reigns.

Timeline

                Ming domination       North-South separation     French Indochina  
Chinese domination Ngô   Đinh Early Lê Trần Hồ Later Trần   Mạc Tây Sơn Nguyễn Modern time
                                 
                          Trịnh lords        
                          Nguyễn lords        
939       1009 1225 1400     1427 1527 1592 1788 1858 1945

Family tree

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khúc Thừa Dụ
(905907)[1]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khúc Hạo
(907917)[2]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khúc Thừa Mỹ
(917923)[2]
 
Dương Đình Nghệ
(931937)[2]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiều Công Tiễna
(937938)[2]
 
Dương Tam Khab
(944950)[3]
 
Queen Dương
 
Ngô Quyền
(939944)[4]
 
Đinh Công Trứ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngô Xương Ngập
(951954)[5]
 
Ngô Xương Văn
(950965)[5]
 
Đinh Tiên Hoàng
(968979)[6]
 
Dương Vân Nga
 
Lê Đại Hành
(9801005)[7]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lý Thái Tổ
(10101028)[8]
 
 
 
Đinh Phế Đế
(979980)[9]
 
Lê Trung Tông
(1005)[10]
 
Lê Long Đĩnh
(10051009)[11]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lý Thái Tông
(10281054)[12]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lý Thánh Tông
(10541072)[13]
 
Ỷ Lan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sùng Hiền hầu
 
Lý Nhân Tông
(10721127)[14]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lý Thần Tông
(11281138)[15]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lý Anh Tông
(11381175)[16]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lý Cao Tông
(11761210)[17]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lý Huệ Tông
(12111224)[18]
 
Trần Thị Dung
 
Trần Thủ Độ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thuận Thiên
 
Trần Thái Tông
(12251258)[19]
 
Lý Chiêu Hoàng
(12241225)[20]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Thánh Tông
(12581278)[21]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Nhân Tông
(12791293)[22]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Anh Tông
(12931314)[23]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Minh Tông
(13141329)[24]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hồ Quý Ly
(1400)[25]
 
Princess Huy Ninh
 
Trần Nghệ Tông
(13701372)[26]
 
Trần Dụ Tông
(13411369)[27]
 
Trần Hiến Tông
(13291341)[28]
 
Trần Duệ Tông
(13721377)[29]
 
Prince Cung Túc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hồ Hán Thương
(14011407)[30]
 
Princess Thánh Ngâu
 
Trần Thuận Tông
(13881398)[31]
 
Prince Tràng Định
 
Giản Định Đế
(14071409)[32]
 
Trần Phế Đế
(13771388)[33]
 
Dương Nhật Lễc
(13691370)[26]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Cảo
(14261428)[34]
 
 
 
Trần Thiếu Đế
(13981400)[35]
 
 
 
Trùng Quang Đế
(14091413)[36]
 
 
 
Lê Thái Tổ
(14281433)[37]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Thái Tông
(14331442)[38]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Tân
 
Lê Nhân Tông
(14421459)[39]
 
Lê Thánh Tông
(14601497)[40]
 
Lê Nghi Dân
(14591460)[40]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Sùng
 
Lê Tương Dực
(15101516)[41]
 
 
 
Lê Hiến Tông
(14971504)[42]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mạc Thái Tổ
(15271529)[43]
 
 
 
Lê Cung Hoàng
(15221527)[44]
 
Lê Chiêu Tông
(15161522)[45]
 
Lê Túc Tông
(1504)[46]
 
 
 
 
 
Lê Uy Mục
(15051509)[47]
 
Lê Anh Tôngd
(15561573)[48]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mạc Thái Tông
(15301540)[43]
 
Nguyễn Kim
 
 
 
 
 
 
 
Lê Trang Tông
(15331548)[49]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Thế Tông
(15731599)[50]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mạc Hiến Tông
(15411546)[43]
 
Nguyễn Hoàng
(16001613)[43]
 
 
 
Trịnh Kiểm
(15451570)[43]
 
Lê Trung Tông
(15481556)[51]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Kính Tông
(16001619)[52]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mạc Tuyên Tông
(15461561)[43]
 
Nguyễn Phúc Nguyên
(16131635)[43]
 
Trịnh Tùng
(15701623)[43]
 
Trịnh Cối
(1570)[43]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Thần Tônge
(16191643)[53]
(16491662)[54]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mạc Mậu Hợp
(15621592)[43]
 
Nguyễn Phúc Lan
(16351648)[43]
 
Trịnh Tráng
(16231652)[43]
 
 
 
Lê Hy Tông
(16761704)[55]
 
Lê Gia Tông
(16721675)[56]
 
Lê Huyền Tông
(16631671)[57]
 
Lê Chân Tông
(16431649)[58]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mạc Toàn
(1592)[43]
 
Nguyễn Phúc Tần
(16481687)[43]
 
Trịnh Tạc
(16531682)[43]
 
 
 
Lê Dụ Tông
(17051728)[59]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Phúc Trăn
(16871691)[43]
 
Trịnh Căn
(16821709)[43]
 
 
 
Lê Duy Phường
(17291732)[60]
 
Lê Thuần Tông
(17321735)[61]
 
Lê Ý Tông
(17351740)[62]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Phúc Chu
(16911725)[43]
 
Trịnh Cươngf
(17091729)[43]
 
 
 
 
 
 
 
Lê Hiển Tông
(17401786)[63]
 
 
 
 
 
Nguyễn Phi Phúc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Phúc Chú
(17251738)[43]
 
Trịnh Giang
(17291740)[43]
 
Trịnh Doanh
(17401767)[43]
 
Lê Duy Vĩ
 
Lê Ngọc Hân
 
Nguyễn Huệ
(17881793)[64]
 
Nguyễn Nhạc
(17781788)[65]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Phúc Khoát
(17381765)[43]
 
Trịnh Bồng
(17861787)[43]
 
Trịnh Sâm
(17671782)[43]
 
Lê Chiêu Thống
(17871789)[66]
 
 
 
 
 
Nguyễn Quang Toản
(17921802)[67]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Phúc Luân
 
Nguyễn Phúc Thuần
(17651777)[43]
 
Trịnh Khải
(17821786)[43]
 
Trịnh Cán
(1782)[43]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gia Longg
(17811802)
(18021819)[68]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minh Mạng
(18201840)[69]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thiệu Trị
(18411847)[70]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tự Đức
(18481883)[71]
 
Hiệp Hòa
(1883)[72]
 
Thoại Thái Vương
 
 
Kiên Thái Vương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dục Đức
(1883)[73]
 
 
Đồng Khánh
(18851888)[74]
 
Hàm Nghi
(18841885)[75]
 
Kiến Phúc
(18831884)[72]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thành Thái[76]
(18891907)
 
 
Khải Định
(19161925)[77]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duy Tân[76]
(19071916)
 
 
Bảo Đại
(19261945)[78]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes

Colour notes

  Dương family
  Kiều family

References

Notes

 1. Trần Trọng Kim 1971, p. 28
 2. 1 2 3 4 Trần Trọng Kim 1971, p. 29
 3. 1 2 Ngô Sĩ Liên 1993, p. 54
 4. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 53
 5. 1 2 Ngô Sĩ Liên 1993, p. 55
 6. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 58
 7. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 65
 8. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 80
 9. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 62
 10. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 74
 11. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 75
 12. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 90
 13. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 105
 14. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 109
 15. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 125
 16. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 135
 17. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 147
 18. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 154
 19. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 159
 20. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 157
 21. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 175
 22. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 185
 23. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 205
 24. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 227
 25. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 296
 26. 1 2 3 Ngô Sĩ Liên 1993, p. 261
 27. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 247
 28. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 240
 29. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 266
 30. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 297
 31. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 280
 32. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 309
 33. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 272
 34. Trần Trọng Kim 1971, p. 95
 35. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 293
 36. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 317
 37. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 325
 38. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 373
 39. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 406
 40. 1 2 Ngô Sĩ Liên 1993, p. 429
 41. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 553
 42. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 523
 43. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Trần Trọng Kim 1971, pp. 107113
 44. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 586
 45. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 572
 46. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 541
 47. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 543
 48. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 604
 49. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 597
 50. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 619
 51. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 602
 52. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 656
 53. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 664
 54. 1 2 Ngô Sĩ Liên 1993, p. 675
 55. National Bureau for Historical Record 1998, p. 737
 56. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 702
 57. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 688
 58. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 673
 59. National Bureau for Historical Record 1998, p. 765
 60. National Bureau for Historical Record 1998, p. 817
 61. National Bureau for Historical Record 1998, p. 811
 62. National Bureau for Historical Record 1998, p. 822
 63. National Bureau for Historical Record 1998, p. 831
 64. Trần Trọng Kim 1971, p. 153
 65. Trần Trọng Kim 1971, pp. 152153
 66. National Bureau for Historical Record 1998, p. 976
 67. Trần Trọng Kim 1971, p. 159
 68. 1 2 Trần Trọng Kim 1971, p. 160
 69. Trần Trọng Kim 1971, p. 17<style>span.GerbrantEditRegexReplaceHit{font-weight:bold;background:lightsteelblue}span.GerbrantEditRegexReplaceHitOff{font-weight:bold;background:mistyrose}span.GerbrantEditRegexReplaceMaskFailed{font-weight:normal;color:red}</style>6
 70. Trần Trọng Kim 1971, p. 193
 71. Trần Trọng Kim 1971, p. 194
 72. 1 2 Trần Trọng Kim 1971, p. 221
 73. Trần Trọng Kim 1971, p. 220
 74. Trần Trọng Kim 1971, p. 229
 75. Trần Trọng Kim 1971, p. 224
 76. 1 2 "Thành Thái" (in Vietnamese). Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam.
 77. "Khải Định" (in Vietnamese). Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam.
 78. "Bảo Đại" (in Vietnamese). Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam.
 79. Nguyễn Gia Tường (translator) (1993). Đại Việt sử lược. Ho Chi Minh City: Ho Chi Minh City Publishing House, University of Ho Chi Minh City. p. 22.
 80. Ngô Sĩ Liên 1993, p. 605
 81. National Bureau for Historical Record 1998, p. 770

Bibliography

See also

Family tree of Vietnamese monarchs
Overall Early independence Lý Dynasty Trần Dynasty Lê Dynasty Trịnh Lords and Mạc Dynasty Nguyễn Lords and Dynasty
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.