Japanese imperial family tree

The following is a family tree of the Emperors of Japan, from the legendary Emperor Jimmu to the present day.

Modern scholars have come to question the existence of at least the first nine Emperors; Kōgen's descendant, Emperor Sujin (98 BC–30 BC?), is the first for which many agree that he might have actually existed.[1] These monarchs are regarded by historians as "legendary emperors", since there are insufficient material available for further verification and study.[2]

The reign of Emperor Kimmei (509?–571 AD), the 29th Emperor,[3] is the first for which the contemporary historiography is able to assign verifiable dates.[4] However, the conventionally accepted names and dates of the early Emperors were not to be confirmed as "traditional" until the reign of Emperor Kammu (737–806), the 50th sovereign of the Yamato dynasty.[5]

SHINTO
DEITIES

(legendary
genealogy)
[6]
Izanagi[7] Izanami[8]
Takagi
no kami[9]
Amaterasu[10] Ōyamatsumi[11] Watatsumi[12] Susanoo[13]
Yorozuhata
-hime[14]
Ame no
Oshihomimi[15]
Ninigi[16] Konohana
Sakuyahime
[17]
Hohodemi
(Hoori)
[18]
Toyotama
-hime
[19]
Mizokui[20]
son or
6th-generation
descendant
Ugayafu
-kiaezu
[21]
Tamayori
-hime[22]
Ōkuninushi[23]
(Ōnamuchi)[24]
Seyadatara
-hime

JAPANESE
EMPERORS
Kamu-yamato
iware-biko

711–585 BC

Jimmu
660–585 BC(1)
Isukeyori
-hime[25]

Suizei
581–549 BC(2)

Annei
549–511 BC(3)

Itoku
510–476 BC(4)

Kōshō
475–393 BC(5)

Kōan
392–291 BC(6)

Kōrei
290–215 BC(7)
Igashikome
Kōgen
214–158 BC(8)
Hikofutsuoshi
no Makoto

Kaika
157–98 BC(9)

Sujin
97–30 BC(10)
Hikoimasu
son or grandson
Takenouchi
no Sukune
Yasaka Iribiko
Suinin
29BC–70AD(11)
Yamashiro
no Ōtsutsuki
Mawaka
Yasaka Iribime
Keikō
71–130(12)
Kanime
Ikazuchi
Soga no
Ishikawa
Sukune

Seimu
131–191(13)
Ioki Iribiko Yamato Takeru Futaji Irihime Okinaga
no Sukune
Soga
no Machi
Homuda
Mawaka

Chūai
192–200(14)

Jingū
200–270
Nakatsu Hime 200–310

Ōjin
270–310(15)
Soga
no Karako

Nintoku
313–399(16)
Wakanuke
no Kimi

Richū
400–405(17)

Hanzei
406–410(18)

Ingyō
411–453(19)
Oshisaka
no Hime
Ohohoto
no Kimi
Soga
no Koma
Ichinobe
no Oshiwa

Ankō
453–456(20)
418–479

Yūryaku
456–479(21)
Ohi
no Kimi
449–487

Kenzō
484–487(23)

Ninken
488–498(24)

Seinei
480–484(22)
Ushi
no Kimi
489–507

Buretsu
498–507(25)
Tashiraka
Keitai
507–531(26)
Soga
no Iname

506?-570
Tachibana 467–539

Senka
536–539(28)
465–536

Ankan
531–536(27)
Soga
no Umako

551? -626
Iwa-hime 509–571

Kimmei
539–571(29)
Soga no
Kitashihime
Soga no
Oanenokimi
Hiro Hime
?-575
Unako
no Otoshi
538–585

Bidatsu
572–585(30)
554–628

Suiko
593–628(33)

Yōmei
585–587(31)
Anahobe no
Hashihito

Sushun
587–592(32)
Soga no
Kuramaro
Oshisako no Oe
b.556
Nukate Hime
b. 570
Prince
Sakurawi
560-587?
Prince Shōtoku
574-622
Chinu no Okimi Kibi Hime
Soga no
Murajiko
593–641

Jomei
629–641(34)
594–661

Kōgyoku
642–645(35)
Saimei
654–661(37)
596–654

Kōtoku
645–654(36)
Soga
no Masako
Fujiwara
no Fuhito

659–720
626–671

Tenji
661–671(38)
Yamato Hime
no Ōkimi
648–672

Kōbun
671–672(39)
Princess Tōchi
≈648/653–678
645–701

Jitō

686–697(41)
631–686

Temmu
672–686(40)
Fujiwara
no Fusasaki

681–737
Shiki 661–721

Gemmei
707–715(43)
Kusakabe
662–689
Prince Toneri
676–735
Fujiwara
no Miyako
?-754
683–707

Mommu
697–707(42)
680–748

Genshō
715–724(44)
733–765

Junnin
758–764(47)
Fujiwara
no Matate

715–766
Empress
Kōmyō

701–760
701–756

Shōmu
724-749(45)
718–770

Kōken
749–758(46)
Shōtoku
764–770(48)
Princess Inoe
(Ikami)
717–775
709–782

Kōnin
770–781(49)
Takano
no Niigasa

d. 790
Fujiwara
no Uchimaro

756–812
Sakahito
754–829
Yamabe
737–806


Kammu
781–806(50)
Fujiwara
no Otomuro

760–790
Fujiwara
no Fuyutsugu

775–826
Asahara
779–817
Ate
774–824


Heizei
806–809(51)
Kamino
786–842


Saga
809–823(52)
Tachibana
no Kachiko

786–850
Princess
Koshi
789–809
Ōtomo
786–840


Junna
823–833(53)
Fujiwara
no Nagara

802–856
Fujiwara
no Yoshifusa

804–872
Minamoto
no Kiyohime
810–856
Fujiwara
no Nobuko
809–871
Masara
810–850


Ninmyō
(Fukakusa)
833–850(54)
Princess
Seishi

810–879
Fujiwara
no Akirakeiko
829–899
Michiyasu
827–858


Montoku
850–858(55)
Tokiyasu
830–887


Kōkō
884–887(58)
Fujiwara
no Mototsune

836–891
Fujiwara
no Takaiko
842–910
Korehito
850–880


Seiwa
858–876(56)
Sadami
867–931


Uda
887–897(59)
Fujiwara
no Tadahira

880–949
Sadaakira
869–949


Yōzei
876–884(57)
Fujiwara
no Onshi

885–954
Atsuhito
885–930


Daigo
897–930(60)
Prince
Atsumi
893-967
Kōshi
919-957
Fujiwara
no Morosuke

909–960
Fujiwara
no Kinsue

957–1029
Fujiwara
no Koretada

924-972
Yutaakira
923–952


Suzaku
930–946(61)
Fujiwara
no Anshi

927–964
Nariakira
926–967


Murakami
946–967(62)
Fujiwara
no Kaneie

929–990
Minamoto
no Masanobu
Fujiwara
no Kaishi
945–975
Norihira
950–1011


Reizei
967–969(63)
Princess
Masako

950–1000
Fujiwara
no Chōshi
?–982
Morihira
959–991


En'yū
969–984(64)
Fujiwara
no Senshi
962-1002
Fujiwara
no Michinaga

966–1028
Minamoto
no Rinshi
Fujiwara
no Sanenari
975–1004
Morohada
968–1008


Kazan
984–986(65)
Iyasada
976–1017


Sanjō
1011–1016(67)
Fujiwara
no Kenshi

994–1027
Fujiwara
no Shōshi

988–1074
Kanehito
980–1011


Ichijō
986–1011(66)
Fujiwara
no Teishi

977–1001
Fujiwara
no Kinnari
Princess
Teishi

1013–1094
Fujiwara
no Genshi

1016–1039
Atsunaga
1009–1045


Go-Suzaku
1036–1045(69)
Fujiwara
no Kishi
1007–1025
Atsuhira
1008–1036


Go-Ichijō
1016–1036(68)
Fujiwara
no Ishi

999–1036
Fujiwara
Shigeko
?-1062
Takahito
1034–1073


Go-Sanjō
1068–1073(71)
Princess
Kaoruko

1029–1093
Chikahito
1025–1068


Go-Reizei
1045–1068(70)
Princess
Akiko
{Shōshi}

1027–1105
Fujiwara
no Kanshi

1021–1102
Fujiwara
no Hiroko

1036–1127
Fujiwara
no Sanesue
Sadahito
1053–1129


Shirakawa
1073–1087(72)
Fujiwara
no Kenshi

1057–1084
Fujiwara
no Kinzane
Fujiwara
no Ishi
1076–1103
Taruhito
1079–1107


Horikawa
1087–1107(73)
Princess
Tokushi

1060–1114
Fujiwara
no Michisue
Tokudaiji
Saneyoshi
Fujiwara
no Nariko

1117–1160
Munehito
1103–1156


Toba
1107–1123(74)
Fujiwara
no Tamako

1101–1145
Fujiwara
no Yasuko

1095–1156
Fujiwara
no Kinmichi
Tokudaiji
Kinyoshi
Masahito
1127–1192


Go-Shirakawa
1155–1158(77)
Fujiwara no
Kinshi

1134–1209
Akihito
1119–1164


Sutoku
1123–1142(75)
Fujiwara
no Kiyoko

1121–1182
Taira
no Kiyomori

1118–1181
Fujiwara
no Sanemune
Morihito
1143–1165


Nijō
1158–1165(78)
Fujiwara
Masuko
1140–1201
Narihito
1139–1155


Konoe
1142–1155(76)
Fujiwara
no Shimeko

1131–1176
Fujiwara
no Tashi

1140–1202
Norihito
1161–1181


Takakura
1168–1180(80)
Taira
no Tokuko

1155–1213
Saionji
Kintsune
Yorihito
1164–1176


Rokujō
1165–1168(79)
Takahura
1180–1239


Go-Toba
1185–1198(82)
Kujō Ninshi
1173–1239
Prince
Morisada
1179-1223
Tokihito
1178–1185


Antoku
1180–1185(81)
Tōin Saneo Saionji Saneuji Fujiwara
no Reishi

1185–1243
Tamehito
1196–1231


Tsuchimikado
1198–1210(83)
Morinari
1197–1242


Juntoku
1210–1221(84)
Fujiwara
no Ritsushi

1192–1248
Yutahito
1212–1234


Go-Horikawa
1221–1232(86)
Fujiwara
no Shunshi

1209–1233
Saionji
Kitsushi

1225–1292
Kunihito
1220–1272


Go-Saga
1242–1246(88)
Kanenari
1218–1234


Chūkyō
1221(85)
Mitsuhito
1231–1242


Shijō
1232–1242(87)
Tōin Inshi Hisahito
1243–1304


Go-Fukakusa
1246–1260(89)
Saionji
(Fujiwara)
no Kimiko

1232–1304
Tōin
no Saneko

1245–1272
Tsunehito
1249–1305


Kameyama
1260–1274(90)
Fujiwara
no Kishi

1252–1318
Prince
Munetaka

1242–1274
Shogun:
1252–1266
Tōin Sueko Hirohito
1265–1317


Fushimi
1287–1298(92)
Prince Hisaaki
1279–1308
Shogun:
1289–1308
Reishi Yohito
1267–1324


Go-Uda
1274–1287(91)
Prince
Koreyasu

1264–1326
Shogun:
1266–1289
Tomihito
1297–1348


Hanazono
1308–1318(95)
Tanehito
1288–1336


Go-Fushimi
1298–1301(93)
Prince Morikuni
1301–1333
Shogun:
1308–1333
Takaharu
1288–1339


Go-Daigo
1318–1339(96)
Saionji
no Kishi

1303–1333
Kuniharo
1285–1308


Go-Nijō
1301–1308(94)
Fujiwara
no Kinshi

1271–1342
Yutahito
1322–1380


Kōmyō
1336–1348
Kazuhito
1313–1348


Kōgon
1332–1334
Princess
Junshi

1311–1337
Noriyoshi
1328–1368


Go-Murakami
1339–1368(97)
Prince
Moriyoshi

1308–1335
Shogun:
1333–1334
Prince
Narinaga

1326–1338/1344
Shogun:
1334–1338
Prince
Tsunenaga

1324–1338
Price
Munenaga

1311–?
Prince
Kaneyoshi

≈1329-1383
Okihito
1334–1398


Sukō
1348–1351
Iyahito
1336–1374


Go-Kōgon
1352–1371
Yutanari
1343–1394


Chōkei
1368–1383(98)
Hironari
1347–1424


Go-Kameyama
1383–1392(99)
Yoshihito
shinnō
1351–1416
Ohito
1359–1393


Go-En'yū
1371–1382
Key: Northern
Pretender

Legitimate
Emperor
Sadafusa
shinnō
1372–1456
Motohito
1377–1433


Go-Komatsu
1382–1392
1392–1412(100)
Mihito
1401–1428


Shōkō
1412–1428(101)
Hikohito
1419–1471


Go-Hanazono
1428–1464(102)
Fushimi
Sadatsune
1426–1474
Fusahito
1442–1500


Go-Tsuchimikado
1464–1500(103)
Fushimi
Kunitaka
1456–1532
Katsuhito
1464–1526


Go-Kashiwabara
1500–1526(104)
Fushimi
Sadaatsu
1488–1572
Tomohito
1497–1557


Go-Nara
1526–1557(105)
Fushimi
Kunisuke
1513–1563
Michihito
1517–1593


Ōgimachi
1557–1586(106)
Fushimi
Kuninobu
1566–1622
Prince Masahito
1552–1586
Fushimi
Sadakiyo
1596–1654
Tokugawa
Hidetada

1579–1632
Shogun:
1605–1623
Kazuhito
1572–1617


Go-Yōzei
1586–1611(107)
Fushimi
Sadayuki
1632–1694
Tokugawa
Masako

1607–1678
Kokohito
1596–1680


Go-Mizunoo
1611–1629(108)
Okiko
1624–1696


Meishō
1629–1643(109)
Tsuguhito
1633–1654


Go-Kōmyō
1643–1654(110)
Nagahito
1638–1685


Go-Sai
1655–1663(111)
Satohito
1654–1732


Reigen
1663–1687(112)
Takatsukasa
Fusako

1653–1712
Kujō
Sukezane

1669–1729
Masuko Asahito
1675–1710


Higashiyama
1687–1709(113)
Princess
Yukiko

1680–1720
Yoshiko
1714–1758
Fushimi
Kuninaga
1676–1726
Kujō Yukinori
1700–1728
Naohito shinnō
1704–1753
Yashuhito
1702–1737


Nakamikado
1709–1735(114)
Nijō Munemoto
1727–1754
Teruhito
1720–1750


Sakuramachi
1735–1747(115)
Fujimi
Sadatake
Sukehito
shinnō
1733–1794
Toohito
1741–1762


Momozono
1747–1762(116)
Toshiko
1740–1813


Go-Sakuramachi
1762–1771(117)
Nijō Harutaka
1754–1826
Hidehito
1758–1779


Go-Momozono
1771–1779(118)
Fushimi
Kuniyori
Kajyūji Tadako Morohito
1771–1840


Kōkaku
1780–1817(119)
Princess
Yoshiko

1779–1846
Kujō Hisatada
1798–1871
Ayahito
1800–1846


Ninkō
1817–1846(120)
Ōgimachi
Naoko
1803–1856
Fushimi
Sadayuki
Empress
Eishō

1835–1897
Osahito
1831–1867


Kōmei
1846–1867(121)
Nakayama
Yoshiko

1836–1907
Fushimi
Kuniye
Kujō Michitaka
1839–1906
Yanagihara
Naruko

1859–1943
Mutsuhito
1852–1912


Meiji
1867–1912(122)
Empress
Shōken

1849–1914
Kuni Asahiko
1824–1891
Empress
Teimei

1884–1951
Yoshihito
1879–1926


Taishō
1912–1926(123)
Kuni
Kuniyoshi

1873–1929
Higashikuni
Naruhiko

1887–1990
Kikuko,
Tokugawa

1911–2004
Nobuhito,
Prince
Takamatsu

1905–1987
Setsuko
Matsudaira

1909–1995
Yasuhito,
Prince
Chichibu

1902–1953
Hirohito
1901–1989


Shōwa
1926–1989(124)
Empress
Kōjun

1903–2000
Takahito,
Prince Mikasa

1915–2016
Yuriko
Takagi

b. 1923
Toshimichi
Takatsukasa

1923–1966
Kazuko,
Princess Taka

1929–1989
Takamasa
Ikeda
1926–2012
Atsuko,
Princess Yori

b. 1931
Sachiko
Princess Hisa

1927–1928
Takako,
Princess Suga

b. 1939
Hisanaga
Shimazu
b. 1934
Shigeko
Princess Teru

1925–1961
Morihiro
Higashikuni

1916–1969
Empress
Michiko

b. 1934
Akihito
b. 1933


The Present
Emperor

1989–(125)
Masahito,
Prince Hitachi

b. 1935
Hanako
Tsugaru

b. 1940
Yoshihito,
Prince
Katsura

1948–2014
Princess
Yasuko
of Mikasa

b. 1944
Tadateru
Konoe

b. 1939
Masako
Owada

b. 1963
Crown Prince
Naruhito

b. 1960
Fumihito,
Prince Akishino

b. 1965
Kiko
Kawashima

b. 1966
Sayako,
Princess
Nori

b. 1969
Nobuko Asō
b. 1955
Prince
Tomohito
of Mikasa

1946–2012
Norihito,
Prince
Takamado

1954–2002
Hisako
Tottori

b. 1953
Aiko,
Princess Toshi

b. 2001
Princess Mako
of Akishino

b. 1991
Princess Kako
of Akishino

b. 1994
Prince Hisahito
of Akishino

b. 2006
Princess Akiko
of Mikasa

b. 1981
Princess Yōko
of Mikasa

b. 1983
Princess
Tsuguko
of Takamado

b. 1986
Princess
Ayako
of Takamado

b. 1990
Princess
Noriko
of Takamado

b. 1988
Kunimaro
Senge
b. 1973

References

General
Specific
 1. Yoshida, Reiji. "Life in the Cloudy Imperial Fishbowl," Japan Times. March 27, 2007; retrieved 2013-8-22.
 2. Kelly, Charles F. "Kofun Culture," Japanese Archaeology. April 27, 2009.
 3. Titsingh, pp. 34–36; Brown, pp. 261–262; Varley, pp. 123–124.
 4. Hoye, Timothy. (1999). Japanese Politics: Fixed and Floating Worlds, p. 78; excerpt, "According to legend, the first Japanese Emperor was Jimmu. Along with the next 13 Emperors, Jimmu is not considered an actual, historical figure. Historically verifiable Emperors of Japan date from the early sixth century with Kimmei.
 5. Aston, William. (1896). Nihongi, pp. 109.
 6. Rotermund, Hartmut O., ed. (2000). "Généalogie des kami" [Genealogy of the kami]. Religions, croyances et traditions populaires du Japon [Religions, beliefs and popular traditions in Japan] (in French). Paris: Maisonneuve & Larose. p. 117. ISBN 978-87-06-81432-9.
 7. Atsushi, Kadoya (20 October 2005). "Izanagi". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 8. Atsushi, Kadoya; Tatsuya, Yumiyama (12 March 2005). "Izanami". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 9. Mizue, Mori (10 May 2005). "Takamimusuhi". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 10. Mizue, Mori (15 March 2006). "Amaterasu". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 11. Kaoru, Nakayama (7 May 2005). "Ōyamatsumi". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 12. Kaoru, Nakayama (13 May 2005). "Watatsumi". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 13. Atsushi, Kadoya (10 May 2005). "Susanoo". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 14. Mizue, Mori (13 May 2005). "Yorozuhatahime". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 15. Kazuhiko, Nishioka (21 April 2005). "Amenooshihomimi". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 16. Mizue, Mori; Tatsuya, Yumiyama (6 May 2005). "Ninigi". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 17. Mizue, Mori (28 April 2005). "Konohanasakuyahime". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 18. Mizue, Mori (22 April 2005). "Hohodemi". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 19. Mizue, Mori (10 May 2005). "Toyotamabime". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 20. Kazuhiko, Nishioka (6 May 2005). "Mizokui". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 21. Mizue, Mori (12 May 2005). "Ugayafukiaezu". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 22. Mizue, Mori (10 May 2005). "Tamayoribime". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 23. Atsushi, Kadoya; Tatsuya, Yumiyama (20 October 2005). "Ōkuninushi". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 24. Atsushi, Kadoya (21 April 2005). "Ōnamuchi". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
 25. Kazuhiko, Nishioka (26 April 2005). "Isukeyorihime". Encyclopedia of Shinto. Retrieved 2010-09-29.
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.