Nisoish languages

Nisoish
Southeastern Loloish
Ethnicity: Yi people, Phula people
Geographic
distribution:
Southern China, Vietnam
Linguistic classification:

Sino-Tibetan

Glottolog: sout3212[1]

The Nisoish languages, also known in reduced scope as Southeastern Loloish, are a branch of the Loloish languages in recent classifications. It was established by Bradley (2002) from Southern Loloish, and further refined by Pelkey (2011) and Lama (2012), who includes several of Thurgood's Northern Loloish languages.

Languages

Pelkey (2011)

Jamin Pelkey (2011) calls the clade Southeastern Loloish (or Southeastern Ngwi). Within it he lists:

Pelkey (2011:353)[2] specifically excludes Pholo, noting that although it has been closely associated with speakers of Southeastern Ngwi languages historically, it does not share the defining features of the branch. Also, Pelkey (2011) notes that Southeastern Ngwi may be most closely related to Northern Ngwi (including Nosu and Nasu), which is in line with Lama's (2012) proposal of a Nisoish clade.

Pelkey (2011:356-365) lists the following sound changes from Proto-Ngwi as Southeastern Ngwi innovations.

Lama (2012)

Lama calls the clade Nisoish. He adds a couple northern languages such as Nuosu and Nasu which were not included in Pelkey, but does not directly classify many languages which are acknowledged to be closely related to ones which are included. The languages he does address he classifies into three groups, Nisoid, Axioid, and Puoi, and arranges as follows:

 Nisoish 
 Axi–Puoid 
Puoid

Zuoke, Pholo (≈ Phowa)


 Axioid 

AzhaSani (–Samei), AzheAxi
 Nisoid 
 (Nisu–Lope) 


Lope (Awu)
Nuosu (incl. Qumusu, Niesu)Nasu (incl. Nesu, Gepo)

Nisu (Nishu)
Other languages:

Four of the six Yi languages (fangyan 方言) officially recognized by the Chinese government belong to Lama's Nisoish clade.

However, the remaining two of the six officially recognized Yi languages belong to Lama's Lisoish clade.

Lama (2012) lists the following changes from Proto-Loloish as innovations among various branches and languages of Nisoish.

Chen (2010)

Chen (2010) recognizes three separate regional macro-languages (Chinese: fangyan 方言), Nosu (Northern Yi), Nasu (Eastern Yi), and Nesu (Southern Yi). Chen's Nosu and Nasu roughly correspond with Lama's Nisoid branch, and Nesu roughly corresponds with Lama's Axi–Puoid. Also listed are the counties where each respective dialect is spoken.

Li (2013:245)[3] lists the following autonyms for the Yi people of these counties.

Other autonyms listed by Dai (1998:218):[4]

Demographics

The following demographics of Phula languages is from Pelkey (2011).

Demographics of Phula languages
Language Autonym(s) Speakers Ethnic population Villages Dialects
Phala pʰa˧˩la˧/˥ 12,000 13,000 33 5+
Phola pʰo˧˩la˥ 13,000 13,000 42 7+
Alo Phola pʰo˧˩la˥ 500 500 1 1
Qila Muji m˩3 dʑi3˧ 1,500 1,500 3 3
Southern Muji m˩˧dʑi˧ 26,000 28,000 104 6+
Northern Muji mɯ˨˩dʑi˧ 9,000 15,000 61 3+
Muzi m˩˧dzɿ˧ 10,000 16,000 42 5+
Bokha po˨˩kʰo˥ 10,000 12,000 31 3+
Phuma pʰɯ˥ma˨˩ 8,000 8,000 23 2
Alugu a˥lɯ˧ɡɯ˧χa˨˩ 3,500 3,500 11 2
Phupa pʰɯ˧pa˨˩ 3,000 4,000 13 3
Phupha pʰɯ˥pʰa˧ 1,300 1,500 5 3
Phuza pʰɯ˥za˧˩ 6,000 8,000 28 2+
Ani Phowa pʰo˨˩va˧ 10,000 10,000 30 3+
Labo Phowa pʰo˨˩va˧ 17,000 21,000 70 Dialect chain
Hlepho Phowa pʰo˨˩va˧ 36,000 50,000 187 Dialect chain
Azha a˧tsa˨˩, a˥tʂa˧ 53,000 54,000 98 5+
Zokhuo tso˨˩kʰuo˥ 13,000 17,000 56 2
Khlula kɬʰu˨˩la˧ 21,000 34,000 114 3+
Moji - 2,000 7,000 45 2+
Phukha - 10,000 14,000 41? Unknown
Laghuu la˨˩ɣɯ˦ 500 1,500 7 Unknown
Pholo pho˥lo˥ 30,000 34,000 112 3+
Thopho tʰo˨˩pʰo˧ 200 500 2 1

The following datapoints (i.e., sample locations) for Phula languages are from Pelkey (2011:26-27).

Datapoints for Phula languages (Pelkey 2011)
Language County Township Village Datapoint Code
Alugu Gejiu Manhao 蔓耗镇 Chongtianling 冲天岭[5] CTL
Azha Yanshan County Ganhe 干河彝族乡 Faduke Dazhai 法都可大寨
("Dafa 大法")
DFC
Azha Wenshan County Dongshan 东山彝族乡 Huangzhai 荒寨[6] HZC
Azha Wenshan County Binglie 秉烈彝族乡 Luojiayi 倮家邑[7] LJY
Azha Wenshan County Binglie 秉烈彝族乡 Xiaopingba 小平坝[8] XPB
Bokha Pingbian County Dishuiceng 滴水层乡 Yibaizu 邑佰租[9] YBZ
Bokho Jinping County Ma'andi 马鞍底乡 Dixibei 地西北[10] DXB
Khlula Wenshan County Liujing 柳井彝族乡 Laozhai 老寨[11][12][13] LZC
Khlula Maguan County Muchang 木厂镇 Maxi 马西[14] MXC
Muji Pingbian County Xinxian 新现乡 Luoshuidong 落水洞[15] LSD
Muji Jinping County Adibo 阿德博乡 Pujiazhai 普家寨[16] PJZ
Muji Jinping County Jinshuihe 金水河镇 Qila 期腊[17] QLC
Muji Mengzi County Shuitian 水田乡 Xiepo 斜坡[18] XPC
Muzi Gejiu Laochang 老厂镇 Malutang 马鹿塘[19] MLT
Muzi Gejiu Kafang 卡房镇 Nuoguzhai 糯谷寨[20] NGZ
Muzi Jinping County Tongchang 铜厂乡 Shizitou 狮子头[21] SZT
Phala Honghe County Baohua 宝华乡 Beishe 碑赊[22] BSC
Phala Honghe County Yisa 迤萨镇 Feinishao 斐尼哨[23] FNS
Phola Honghe County Menglong 勐龙傣族乡 Adipo 阿底坡[24] ADP
Phola Yuanjiang County Wadie 洼垤乡 Luodie 罗垤[25] LDC
Phola Yuanjiang County Lijiang 澧江镇 Natang 那塘[26] NTC
Phole Wenshan County Dehou 德厚镇 Chekabai 扯卡白[27] CKB
Pholo Guangnan County Wuzhu 五珠乡 Fayi Xiazhai 法衣下寨[28] FYX
Pholo Yanshan County Ganhe 干河彝族乡 Shangxinzhai 上新寨[29] SXZ
Pholo Guangnan County Zhulin 珠琳镇 Xiji 西吉[30] XJC
Phowa Pingbian County Xinhua 新华乡 Feizuke 菲租克[31][32] FZK
Phowa Kaiyuan County Beige 碑格乡 Jiaji 架吉[33] JJC
Phowa Mengzi County Mingjiu 鸣鹫镇 Meizichong 梅子冲[34] MZC
Phowa Mengzi County Beige 碑格乡 Weibazhu Xiaozhai 尾巴猪小寨 WBZ
Phowa Kaiyuan County Mazheshao 马者哨乡 Wudupi 乌都皮[35] WDP
Phowa Mengzi County Xibeile 西北勒乡 Daheineng 大黑能[36] DHN
Phowa Kaiyuan County Beige 碑格乡 Lugumu 鲁姑母[37] LGM
Phowa Wenshan County Baxin 坝心彝族乡 Suozhiwan 所支弯 SZW
Phowa Mengzi County Xibeile 西北勒乡 Xibeile 西北勒[38] XBL
Phuma Pingbian County Baihe 白河乡 Yanzitou 岩子头[39] YZT
Phupa Mengzi County Shuitian 水田乡 Gamadi 嘎马底[40][41] GMD
Phupha Gejiu Jiasha 贾沙乡 Fengkou 风口[42] FKC
Phuza Mengzi County Lengquan 冷泉镇 Bujibai 补鸡白[43] BJB
Thopho Guangnan County Zhetu 者兔乡 Xinzhaicun 新寨村[44][45] XZC
Zokhuo Wenshan County Zhuiligai 追栗街镇 Daxingzhai 大兴寨[46] DXZ
Moji Xichou County Lianhuatang 莲花塘乡 Luchaichong 芦差冲[47][48] LCC

Yiyu Fangyan Bijiao Yanjiu (彝语方言比较研究) by Wang Chengyou (王成有) (2003)[49] gives phonological inventories for the following datapoints.

 1. Miyajing, Sanhe, Nanhua County 南华县三河底米丫井村[50]
 2. Zhuangke, Zhuangke, Yao'an County 姚安县庄科乡庄科村[51]
 3. Langzhe, Yunshan, Yongsheng County 永胜县云山乡朗者村[52]
 4. Lang'e, Lang'e, Yongsheng County 永胜县莨莪乡茛莪村[53]
 5. Zhijuxiao, Zhonghe, Yongren County 永仁县中和乡直苴小村[54]
 6. Hongmai, Lijiang 丽江红麦; Tanglang language 堂郎语[55]
 7. Huazhuqing, Xin'an, Mojiang County 思茅地区墨江县新安乡滑竹箐[56]
 8. Hemezha, Digengzuo, Buqi, Tanhua, Dayao County 大姚县昙华乡补期地耕作黑么鲊村
 9. Aiguo, Yangjiang, Weishan County 巍山县漾江农场爱国村[57]
 10. Sanjia, Chongfeng, Weishan County 巍山县冲锋乡三家村
 11. Lewuju, Wule, Nanjian County 南涧县五乐乡五具村[58]
 12. Yanzijiao, Guanting, Jingxing, Mojiang County 思茅地区墨江县景星乡官厅岩子脚村[59]
 13. Xiaoguangshan, Baoxiu, Shiping County 红河州石屏县宝秀乡小光山村[60]
 14. Zuoluo, Honghe County 红河州红河县座落村[61]
 15. Zhuyuan, Zhuyuan, Laochang District, Xinping County 新平县老厂区竹园乡竹园村[62]
 16. Suomili, Laowudou, Xinping County 新平县老五斗乡梭咪里村
 17. Washaozong, Tadian, Eshan County 峨山县塔甸乡瓦哨宗村[63]
 18. Suxiong, Ganluo County 凉山州甘洛县苏雄乡
 19. Laodashu, 2nd Township, Huili County 凉山州会理县第二乡老大树
 20. Lizi, Hongma, Xide County 凉山州喜德县红玛乡李子村
 21. Damaichong (upper village), Hejia, Liangshan, Yuanmou County 元谋县凉山乡何家村大麦冲上队[64]
 22. Daxingzhai, Wenshan County 文山县大兴寨; Zuoke language 坐柯
 23. Huangzhai (small village), Gaodeng, Wenshan County 文山县高登乡村公所荒寨小队;[6] Azhapu language 阿扎仆
 24. Longshu, Qiubei County 丘北县龙树村; Axi Touruo language 阿细拖若
 25. Anwang, Guangnan County 广南县安王村;[65] Flowery Lolo 花倮
 26. Long'an, Funing County 富宁县龙安;[66] White Lolo 白倮
 27. Musang, Funing County 富宁县木桑村;[67] Black Lolo 黑倮
 28. Sayingpan, Luquan, Kunming City 昆明市禄劝撒营盘[68]
 29. Banaji, Wuding County 武定县罢纳吉村
 30. Chijiabi, Biji, Xishan, Kunming City 昆明市西山区碧鸡乡赤甲碧村[69]
 31. 2nd Village, Wafei, 5th District, Zhenxiong County 镇雄县五区娃飞乡二村[70]
 32. Laolin, Yanshan District, Zhaotong County 昭通县盐山区老林乡
 33. Jingdi, Sayu, Zhaotong County 昭通县洒渔乡井底村[71]
 34. Longjie, 9th Township, Weining County 威宁县九乡龙街
 35. Dafang County 大方县
 36. Pan County 盘县
 37. De'e, Longlin County 隆林县德峨
 38. Axi 阿细: Xiaolongpu, Huakou, Xishan, Mile County 弥勒县西三镇花口村公所小龙铺村[72]
 39. Azhe 阿哲: Zhongzhai, Wushan, Mile County 弥勒县五山中寨村[73]
 40. Gupo 古泼: Songshulin, Niupo, Wushan, Mile County 弥勒县五山乡牛坡村公所松树林村[74]
 41. Sani 撒尼: Fengwu, Wujiepu, Luxi County 泸西县午街铺镇凤午村[75]
 42. Pula 濮拉: Wudupi, Chongmen, Mazheshao, Kaiyuan County 开远县马者哨乡冲门村委会乌都皮村[35]
 43. Nisu 尼苏: Baishengzhai (upper village), Baishengzhai, Yuanyang County 元阳县百胜寨乡百胜寨上村[76]
 44. Naisu 乃苏: Weisuo, Wushan, Mile County 弥勒县五山乡围锁村[77]

References

 1. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin; Bank, Sebastian, eds. (2016). "Southeastern Ngwi". Glottolog 2.7. Jena: Max Planck Institute for the Science of Human History.
 2. Pelkey, Jamin. 2011. Dialectology As Dialectic: Interpreting Phula Variation. Berlin: De Gruyter Mouton.
 3. Li Zeran [李泽然]. 2013. Haniyu cihuixue [哈尼语词汇学]. Beijing: Ethnic Publishing House.
 4. Dai Qingxia. 1998. Yiyu cihuixue [彝语词汇学]. Beijing: Minzu University Press.
 5. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=158814
 6. 1 2 http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=222807
 7. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=204764
 8. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=204621
 9. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=191092
 10. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=188500
 11. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=215029
 12. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=215016
 13. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=214995
 14. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=99682
 15. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=188201
 16. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=188305
 17. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=188162
 18. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=98499
 19. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=158595
 20. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=158891
 21. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=189464
 22. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=174483
 23. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=195115
 24. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=195112
 25. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=252120
 26. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=251969
 27. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=236381
 28. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=205588
 29. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=90464
 30. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=86791
 31. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=189530
 32. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=189531
 33. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vindex.aspx?departmentid=154164
 34. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=27868
 35. 1 2 http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vindex.aspx?departmentid=148444
 36. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=98774
 37. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=148110
 38. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=98750
 39. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=189623
 40. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=98505
 41. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=98504
 42. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=159045
 43. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=99258
 44. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=93177
 45. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=93172
 46. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=214938
 47. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=190993
 48. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=190994
 49. Wang Chengyou [王成有]. 2003. Yiyu Fangyan Bijiao Yanjiu [彝语方言比较研究]. Chengdu: Sichuan People's Press [四川民族出版社]. ISBN 7540927658
 50. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=110028
 51. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=67393
 52. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vdefault.aspx?departmentid=81284
 53. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vdefault.aspx?departmentid=16090
 54. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=166639
 55. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=237017
 56. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=198979
 57. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vdefault.aspx?departmentid=48541
 58. http://ww.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=30418
 59. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=178710
 60. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=130072
 61. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=174466
 62. http://ww.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=250307
 63. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=249685
 64. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vdefault.aspx?departmentid=60949
 65. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=229619
 66. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=196686
 67. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=196662
 68. http://www.ynszxc.gov.cn/model/index4.aspx?departmentid=142
 69. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=105629
 70. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=73949
 71. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=39438
 72. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=167494
 73. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=167776
 74. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=167809
 75. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=191539
 76. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=198552
 77. http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=167795

Further reading

This article is issued from Wikipedia - version of the 12/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.