Mundok County

Mundŏk County
문덕군
County
Korean transcription(s)
  Chosŏn'gŭl
  Hancha
  McCune-Reischauer Mundŏk-kun
  Revised Romanization Mundeok-gun
Country North Korea
Province South P'yŏngan
Administrative divisions 1 ŭp, 1 workers' district, 21 ri
Area
  Total 336 km2 (130 sq mi)
Population (2008[1])
  Total 147,191
  Density 440/km2 (1,100/sq mi)

Mundŏk County is a kun (county) in South P'yŏngan province, North Korea.

Administrative Divisions

Mundŏk County is divided into 1 ŭp (town), 1 rodongjagu (workers' districts) and 21 ri (villages):

 • Mundŏk-ŭp (문덕읍/文德邑)
 • Sŏho-rodongjagu 서호로동자구 (西湖勞動者區)
 • Inhŭng-ri (인흥리/仁興里)
 • Kŭmgye-ri (금계리/金溪里)
 • Masal-li (마산리/馬山里)
 • Namhŭng-ri (만흥리/万興里)
 • Nam'i-ri (남이리/南二里)
 • Namsang-ri (남상계리/南上溪里)
 • Ŏryong-ri (어룡리/漁龍里)
 • P'ungnyŏl-li (풍년리/豊年里)
 • Ripsŏng-ri (립석리/立石里)
 • Ryongbung-ri (룡북리/龍北里)
 • Ryongdam-ri (룡담리/龍潭里)
 • Ryonghŭng-ri (룡흥리/龍興里)
 • Ryongjung-ri (룡중리/龍中里)
 • Ryongnam-ri (룡남리/龍南里)
 • Ryong'o-ri (룡오리/龍五里)
 • Ryongpal-li (룡반리/龍盤里)
 • Ryongrim-ri (룡림리/龍林里)
 • Sangbuktong-ri (상북동리/上北洞里)
 • Sangp'al-li (상팔리/上八里)
 • Sil-li (신리/新里)
 • Sŏngbŏp-ri (성법리/聖法里)
 • Tongrim-ri (동림리/東林里)
 • Tongsa-ri (동사리/東四里)

Transportation

Mundŏk county is served by the P'yŏngŭi and Sŏhae lines of the Korean State Railway.

References

 1. Korean Central Bureau of Statistics: 2008 Population Census (Population 2008, published in 2009)

This article is issued from Wikipedia - version of the 12/22/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.