Maengsan County

Maengsan County
맹산군
County
Korean transcription(s)
  Chosŏn'gŭl
  Hancha
  McCune-Reischauer Maengsan-gun
  Revised Romanization Maengsan-gun
Country North Korea
Province South P'yŏngan
Administrative divisions 1 ŭp, 24 ri
Area
  Total 723.13 km2 (279.20 sq mi)
Population (2008[1])
  Total 48,155
  Density 67/km2 (170/sq mi)

Maengsan County is a kun (county) in South P'yŏngan, North Korea.

Administrative districts

The district is split into one ŭp (town) and 24 ri (villages):

 • Maengsan-ŭp (맹산읍)
 • Changdong-ri (장동리)
 • Chisŏng-ri (지성리)
 • Chŏngp'yŏng-ri (정평리)
 • Chunghŭng-ri (중흥리)
 • Inhŭng-ri (인흥리)
 • Kiyang-ri (기양리)
 • Kwanghwa-ri (광화리)
 • Maehyang-ri (매향리)
 • P'ungjŏl-li (풍전리)
 • P'yŏngji-ri (평지리)
 • Ryongam-ri (룡암리)
 • Ryŏngul-li (령운리)
 • Saemaŭl-li (새마을리)
 • Sinhŭng-ri (신흥리)
 • Sinsang-ri (신상리)
 • Siŏng-ri (시억리)
 • Songgwang-ri (송광리)
 • Songsil-li (송산리)
 • Sujŏl-li (수전리)
 • Sup'o-ri (주포리)
 • Taehŭng-ri (대흥리)
 • Ŭnp'o-ri (은포리)
 • Yangsal-li (양산리)
 • Yusŭng-ri (유승리)

References

 1. Korean Central Bureau of Statistics: 2008 Population Census (Population 2008, published in 2009)

This article is issued from Wikipedia - version of the 12/22/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.