Xhosa clan names

Xhosa clan names (isiduko (sing.), iziduko (pl.) in Xhosa) are family names that are considered more important than surnames among Xhosa people. Much like the clan system of Scotland, each Xhosa person can trace their family history back to a specific male ancestor or stock. Mentioning the clan name of someone is the highest form of respect, and it is considered polite to enquire after someone's clan name on meeting. The clan name is also sometimes used as an exclamation by members of that clan.[1]

When a woman marries, she may take her husband's surname, but she always keeps her own clan name and adds the prefix Ma- to it. A man and a woman who have the same clan name may not marry, as they are considered to be related.

Clan names

A few clan names of amaXhosa and related ethnic groups include: AmaNzotho, ooKhawuta kaGcaleka, ooMaphango, ooNgxale, ooNyelenzi, ooPhalo, ooTshiwo kaTswawe, kaMalangana (AmaXhosa omthonyama)

,

uBukula ngulo wamisela uNtsele kubukhulu bamaHlubi, gokusuka amkhelele amanzi ngophondo ukuba awase kuise-mkhulu uDlomo. AbakwaMaphela isekwa ngabakwaNkwali. Balifumana eli gama kuba ubutyebi babo buska banyakasela ngokwamaphela, kwaba se kusithiwas ngabakwaMaphela. “Ngabakwa Nkwal’ enkosi, Enyon’ engadliwa ngabafokazana idliwa ngamakhosi. Ngabakwa Buz’ elikhul’ elagedl’ umhlanga, Kwavel’ amaBuz’ abuzwana. NgabakwaNongubo-ntloko. Abanye bazitetil’ abanye bazithwele. Inkwali yintak’ engcondo zibomvu Edla ikhethe lomfula”…” Source: IZiduko zama Hlubi, ngu Henry Masila Ndawo. Published by Lovedale Press, 1939. Found at Rhodes University Library. Last updated 12/03/2013 nguNkwali, uBukula, uThando wakwa Mjebeza kaNokuni ozalwaNgumsithi yena ozalwangu Mjebeza eGobozana eQonce.

Ndambe; Fafa; Rhudulu; Teyise; Mfunguma; Goduka; Sandali; Thole; Ncayiyana; Thetho; Holomika; Jambase; Mthimkhulu; Ngqeleni; Mkhence; Mafahla; Joseph; January; Mphela; Ndumazi; Bhaziya; Ncuthu; Rheme; Jayiya; Zusana; Ngwana; Molomeka; Malema; Fandesi; Sethima; Sidima; Ngconde; mkhabela; Ncusamba; Xesibe; Mfikazwe; Masinga; Msiza; Yawa; Yaso; Ohoiwa;Dyani; Qoqoba; Ntsunde; Bandezi; Mqikela; Mqhayi; Mkabani; Sonto; Mai; Vrekke; Damane;Jiyaso; Ntsima; Ndeze; Zenzile; Maphanga; Zuma; Jombose; Ndayisa; Fe; Ndila; ndzimande; Bhodlo; Mzimkhulu; Mbotho; Doseni; Dosini; mMqinase; Coko; Vilane; Njanya; mzoyiyana; Mzozoyana; Tuni; Tau; Baloyi; Valoi; vabooi; Booi; Saliso; Mndima; Mdingi; Ndlobeni; Ndlovukazi; Ndaba; tshaziya; tshaka; lembe; Nemba; Lemba; Bhekuzulu; Bhekezulu; Mantantayise; Sesulu; Sisulu; Ngiba; Ngidi; Goreh; Ngcandana; Mtsamai; Bereng;Tsaitsai; Ncede;Zukulu; Mkhonde; Chitwayo; Ndengane; Feketha; Ndala; Bhubesi; Lamaani; Ndrishan; Drouze; Fulmake and Solika ka Ndebela Mande; Makubalo

Xhosa tribes all 14 remain as follows:

In Terms temporals was Alikednth Not Xhoosa Was Laerthghyu

Ikumkanikazhii Kuxeshaa Nghamaxhoosa Emhilhonhi Kusekudhalhenhi

References

  1. African Voices
  2. "Sharing Cultures: Personal Revelations: Ncedisa Mayeko". web.archive.org. Retrieved 4 July 2015.
  3. 1 2 Zenani, N.M.; Bhotomane, N.; Scheub, H. (2006). South African voices: The way we travelled : oral history and poetry. Parallel Press, University of Wisconsin-Madison Libraries. p. 22. ISBN 9781893311718. Retrieved 4 July 2015.
  4. The origin of the Qwathi Archived 13 December 2013 at the Wayback Machine.
  5. "Iziduko nezinqulo zamaXhosa jikelele (Xhosa clans) | Abongisocial's Blog". abongisocial.wordpress.com. Retrieved 4 July 2015.

TSHATSHU- ooTubane,ooHoza,Inkoma ezibomvu zikaMphasalala.

Sources

This article is issued from Wikipedia - version of the 11/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.