Tây Vu Vương

Map showing the location of Tây Vu (its center is Cổ Loa)

Tây Vu Vương (Chinese: 西于王[1]), or "king of Tây Vu" (fl. 111 BC), is the title attributed by some Vietnamese historians to the leader of a popular revolt of the people of Giao Chỉ and Cửu Chân commanderies against the First Chinese domination from Western Han.[2]

Some historians consider that this king was probably a descendant of An Dương Vương.[3] Historian Trần Quốc Vượng saw the king as having established a fief or government at Cổ Loa.[4][5] At the end of Han-Nam Viet War, he was killed by his assistant Hoàng Đồng (黄同).[6][7]

See also

References

  1. Han Shu, Vol. 95, Story of Xi Nan Yi Liang Yue Zhao Xian, wrote: "故甌駱將左黃同斬西于王,封爲下鄜侯"
  2. Từ điển bách khoa quân sự Việt Nam, 2004, p564 "KHỞI NGHĨA TÂY VU VƯƠNG (lll TCN), khởi nghĩa của người Việt ở Giao Chỉ chống ách đô hộ của nhà Triệu (TQ). Khoảng cuối lll TCN, nhân lúc nhà Triệu suy yếu, bị nhà Tây Hán (TQ) thôn tính, một thủ lĩnh người Việt (gọi là Tây Vu Vương, "
  3. Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến năm 1884, Phan Quang Nguyễn, Xuân Đàn Võ - 2000, p56 "Chớp thời cơ đó, trên đất đai Âu Lạc cũ, Tây Vu Vương (có lẽ thuộc dòng dõi An Dương Vương) lãnh đạo dân chúng nổi dậy chống quan chức nhà Triệu. Khởi nghĩa Tây Vu Vương là cuộc nổi dậy chống chính quyền đô hộ phương Bắc đầu ..."
  4. Viet Nam Social Sciences vol.1-6, p91, 2003 "In 111 B.C. there prevailed a historical personage of the name of Tay Vu Vuong who took advantage of troubles circumstances in the early period of Chinese domination to raise his power, and finally was killed by his general assistant, Hoang Dong. Professor Tran Quoc Vuong saw in him the Tay Vu chief having in hands tens of thousands of households, governing thousands miles of land and establishing his center in Co Loa area (59.239). Tay Vu and Tay Au is in fact the same."
  5. Bruce M. Lockhart, William J. Duiker The A to Z of Vietnam 2010, p357 "Tây Vu, Administrative and territorial term for an ancient district in Vietnam. Located in the lower Red River Delta around the city of Co Loa, not far from present-day Hanoi, Tây Vu became an administrative district during the Au Lac and Nam Viet..."
  6. Hanshu 漢書 (Book of Han) "Hạ Phu hầu Tả tướng Hoàng Đồng làm Tả tướng của Âu Lạc ngày trước chém Tây Vu Vương, có công phong tước Hầu, thực ấp bảy trăm hộ. Ngày Đinh Dậu tháng Tư [năm Nguyên Phong đầu tiên thời Vũ Đế (năm 110 TCN)] phong."
  7. Shiji 史記 (Scribe's records) "Hạ Li hầu vì làm Tả tướng của nước Âu Lạc chém Tây Vu Vương có công được phong Hầu".
This article is issued from Wikipedia - version of the 7/30/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.