Natisone Valley dialect

The Natisone Valley dialect (nadiško narečje,[1] nadiščina[2]) is a Slovene dialect in the Littoral dialect group. It is spoken in Italy, in Venetian Slovenia along the Natisone River, bounded by the Torre Valley dialect to the northwest, the Gorizia Hills dialect to the southeast, and the Soča dialect to the northeast.[3]

Phonological and morphological characteristics

The Natisone Valley dialect has pitch accent, non-retracted accents (in comparison to Standard Slovene) on final syllables (e.g., vodȁ 'water'), late denasalization of nasal vowels, and diphthongs of the type ie, uo. Morphologically, present-tense thematic -i- in Standard Slovene is -eje-, the nominal feminine genitive is (Standard Slovene -e), and the nominal o-stem locative is -e (Standard Slovene -u).[3]

References

  1. Smole, Vera. 1998. "Slovenska narečja." Enciklopedija Slovenije vol. 12, pp. 1–5. Ljubljana: Mladinska knjiga, p. 2.
  2. Šekli, Matej. 2004. "Jezik, knjižni jezik, pokrajinski oz. krajevni knjižni jezik: Genetskojezikoslovni in družbenostnojezikoslovni pristop k členjenju jezikovne stvarnosti (na primeru slovenščine)." In Erika Kržišnik (ed.), Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na slovenskem. Členitev jezikovne resničnosti. Ljubljana: Center za slovenistiko, pp. 41–58, p. 53.
  3. 1 2 Toporišič, Jože. 1992. Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba, p. 115.

Further reading


This article is issued from Wikipedia - version of the 7/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.