List of Chinese painters

This is a list of Chinese painters:

This is a dynamic list and may never be able to satisfy particular standards for completeness. You can help by expanding it with reliably sourced entries.
pinyin Wade-Giles Traditional Chinese name Simplified Chinese name Dates Notes
An Zhengwen An Cheng-wen 安正文 安正文 Ming dynasty
Biān Jǐngzhāo Pien Ching-chao 邊景昭 边景昭 Ming dynasty
Biān Shòumín Pien Shou-min 邊壽民 边寿民 1684–1752
Cao Buxing Ts'ao Pu-hsing 曹不興 曹不兴 3rd century
Cáo Xuěqín Ts'ao Hsueh-ch'in 曹雪芹 曹雪芹 1715–1763 also a writer
Cao Zhibai Ts'ao Chih-pai 曹知白 曹知白 1272–1355
Chang Shuhong Ch'ang Shu-hung 常書鴻 常书鸿 1904–1994
Chen Peiqiu Ch'en P'ei-ch'iu 陳佩秋 1922– wife of Xie Zhiliu
Cheng Ji Ch'eng Chi 程及 程及 1912–2005
Chén Chún Ch'en Ch'un 陳淳 陈淳 1483–1544
Chen Daofu Ch'en Tao-fu 陳道復 陈道复 1480–1544
Chen Hong Ch'en Hung 陳閎 陈闳 Tang dynasty
Chén Hóngshòu Ch'en Hung-shou 陳洪綬 陈洪绶 1598–1652
Chén Jìrú Ch'en Chi-ju 陳繼儒 陈继儒 1558–1639
Chen Lin Ch'en Lin 陳琳 陈琳 Yuan dynasty
Chen Lu Ch'en Lu 陳錄 陈录 Ming dynasty
Chén Róng Ch'en Jung 陳榮 陈荣 1235–1262
Chen Yifei Ch'en I-fei 陳逸飛 陈逸飞 1946–2005 also a fashion designer and film director; brother Chen Yiming
Chen Zhifo Ch'en Chih-fo 陳之佛 陈之佛 1896–1962
Cheng Jiasui Ch'eng Chia-sui 程嘉燧 程嘉燧 1565–1643
Cheng Shifa Ch'eng Shih-fa 程十髮 程十发 1921–2007
Chéng Zhèngkuí Ch'eng Cheng-k'ui 程正揆 程正揆 1604–1670
Chéng Suì Ch'eng Sui 程邃 程邃 1605–1691
Cuī Zǐzhōng Ts'ui Tzu-chung 崔子忠 崔子忠 ?–1644 (Chinese)
Cuī Bái Tsui Po 崔白 崔白 Song dynasty
Dài Jìn Tai Chin 戴進 戴进 1388–1462
Dai Xi Tai Hsi 戴熙 戴熙 1801–1860
Dài Xuézhèng Tai Hsüeh-cheng 戴學正 戴学正 1915–1983
Dèng Shírú Teng Shih-ju 鄧石如 邓石如 Qing dynasty
Dīng Guānpéng Ting Kuan-p'eng 丁觀鵬 丁观鹏 Qing dynasty
Ding Yunpeng Ting Yün-p'eng 丁云鵬 丁云鹏 1547–1628
Dǒng Qíchāng Tung Ch'i-ch'ang 董其昌 董其昌 1555–1636
Dǒng Yúan Tung Yüan 董源 董源 934–962
Du Jin Tu Chin 杜堇 杜堇 Ming dynasty
Du Qiong Tu Ch'iung 杜瓊 杜琼 1396–1474
Fàn Kuān Fan K'uan 范寬 范宽 Song dynasty
Fan Qi Fan Ch'i 樊圻 樊圻 Qing dynasty
Fāng Cóngyì Fang Ts'ung-i 方從義 方从义 Yuan dynasty
Fei Danxu Fei Tan-hsü 費丹旭 费丹旭 Qing dynasty
Fù Bàoshí Fu Pao-shih 傅抱石 傅抱石 1904–1965 grandfather of Jenny Pat
Gai Qi Kai Ch'i 改琦 改琦 1774–1829
Gao Cen Kao Ts'en 高岑 高岑 Qing dynasty
Gāo Fènghàn Kao Feng-han 高鳳翰 高凤翰 1683–1749
Gāo Kègōng Kao K'o-kung 高克恭 高克恭 1248–1310
Gāo Qípeì Kao Ch'i-p'ei 高其佩 高其佩 1660–1734
Gao Xiang Kao Hsiang 高翔 高翔 1688–1753
Gong Kai Kung K'ai 龔開 龚开 1222–1307
Gōng Xián Kung Hsien 龔賢 龚贤 1618–1689
Gù Ān Ku An 顧安 顾安 1289–?
Gù Hóngzhōng Ku Hung-chung 顧閎中 顾闳中 c. 937  c. 975
Gù Kǎizhī Ku K'ai-chih 顧愷之 顾恺之 c. 345  c. 406
Gu Zhengyi Ku Cheng-i 顧正誼 顾正谊 Ming dynasty
Guan Daosheng Kuan Tao-sheng 管道升 管道升 Yuan dynasty
Guo Chun Kuo Ch'un 郭純 郭纯 1370–1444
Guan Tong Kuan T'ung 關仝 关仝 906960
Guō Xī Kuo Hsi 郭熙 郭熙 1020–1090
Guo Zhongshu Kuo Chung-shu 郭忠恕 郭忠恕 ?–977
Hán Gàn Han Kan 韓幹 韩干 706783
Hong Ren Hung Jen 弘仁 弘仁 1610–1664 Buddhist monk
Hú Jiéqīng Hu Chieh-ch'ing 胡絜青 胡絜青 1905–2001
Hu Zao Hu Tsao 胡慥 胡慥 Qing dynasty
Hu Zaobin Wu Cho-Bun 胡藻斌 胡藻斌 1897–1942
Hua Yan Hua Yen 華喦 华岩 Qing dynasty
Huáng Bīnhóng Huang Pin-hung 黃賓虹 黄宾虹 1864–1955
Huang Ding Huang Ting 黃鼎 黄鼎 Qing dynasty
Huáng Gōngwàng Huang Kung-wang 黃公望 黄公望 1269–1354
Huang Ji Huang Chi 黃濟 黄济 Ming dynasty
Huáng Jūnbì Huang Chün-bi 黃君璧 黃君璧 1898–1991 黃君璧 (Chinese)
Huáng Quán Huang Chüan 黃荃 黄荃 903965
Huáng Shèn Huang Shen 黃慎 黄慎 1687–1772
Ji Kang Chi Kang 季康 季康 end of Qing dynasty to 2008
Ji Sheng Chi Sheng 計盛 计盛 Ming dynasty
Jiǎng Tíngxí Chiang T'ing-hsi 蔣廷錫 蒋廷锡 1669–1732
Jiāo Bǐngzhēn Chiao Ping-chen 焦秉貞 焦秉贞 1689–1726 , , ,
Jin Nong Chin N'ung 金農 金农 1687–1764
Jīn Tíngbiāo Chin T'ing-piao 金廷標 金廷标 Qing dynasty
Jū Cháo Chü Ch'ao 居巢 居巢 1811–1865
Ju Lian Chü Lien 居廉 居廉 1828–1904
Juran Chü-jan 巨然 巨然 10th century
Ke Jiusi K'o Chiu-ssu 柯九思 柯九思 1290–1343 noted for his poetry
Kong Pak Yu 1916-2015
Kūn Cán K'un Ts'an 髡殘 髡残 Qing dynasty Buddhist monk
Lán Yīng Lan Ying 藍瑛 蓝瑛 1585–1664
Lěng Mèi Leng Mei 冷枚 冷枚 Qing dynasty
Lǐ Chéng Li Ch'eng 李成 李成 919967
Li Di Li Ti 李迪 李迪 ca. 1100  after 1197
Lǐ Fāngyīng Li Fang-ying 李方膺 李方膺 1695–1755
Li Gonglin Li Gong-lin 李公麟, 李公麟 1049–1106
Lǐ Kàn Li K'an 李衎 李衎 1244–1320
Li Keran Li K'e-jan 李可染 李可染 1907–1989 father of Li Xiaoke
Li Rongjin Li Jung-chin 李容瑾 李容瑾 Yuan dynasty
Lǐ Shàn Li Shan 李鱓 李鳝 1686?  c. 1762
Li Shida Li Shih-ta 李士達 李士达 Ming dynasty
Li Shixing Li Shih-hsing 李士行 李士行 1282–1328
Li Song Li Sung 李嵩 李嵩 active 1190–1230
Lǐ Táng Li T'ang 李唐 李唐 1047–1127
Li Yanshan Li Yen-shan 李研山 李研山 1898–1961
Li Zai Li Tsai 李在 李在 ?1431
Liáng Kǎi Liang K'ai 梁楷 梁楷 Southern Song dynasty
Lín Liáng Lin Liang 林良 林良 1416–1480
Lin Tinggui Lin T'ing-kuei 林庭珪 林庭珪 Southern Song dynasty
Liu Haisu Liu Hai-su 劉海粟 刘海粟 1896–1994
Liu Jue Liu Chüeh 劉玨 刘珏 1409–1472
Liu Jun Liu Chün 劉俊 刘俊 Ming dynasty
Lǚ Jì Lü Chi 呂紀 吕纪 1477?
Lu Guang Lu Kuang 陸廣 陆广 Yuan dynasty
Lù Zhì Lu Chih 陸治 陆治 Ming dynasty
Luó Mù Lo Mu 羅牧 罗牧 1622?
Luó Pìn Lo P'in 羅聘 罗聘 1733–1799
Luo Zhichuan Lo Chih-ch'uan 羅稚川 罗稚川 Yuan dynasty
Ma Lin Ma Lin 馬麟 马麟 Song dynasty
Ma Shi Ma Shih 馬軾 马轼 Ming dynasty
Mǎ Wǎn Ma Wan 馬琬 马琬 Yuan dynasty
Ma Yuan Ma Yüan 馬遠 马远 Song dynasty
Ma Yuanyu Ma Yüan-yü 馬元馭 马元驭 Qing dynasty
Méi Qīng Mei Ch'ing 梅清 梅清 Qing dynasty
Mi Fu Mi Fu 米芾 米芾 1051–1107 calligrapher
Miao Fu Miao Fu 繆輔 缪辅 Ming dynasty
Min Zhen Min Chen 閔貞 闵贞 Qing dynasty
Mu Qi Mu Ch'i 牧谿 牧谿 Southern Song dynasty
Ni Duan Ni Tuan 倪端 倪端 14361505
Ni Tian Ni T'ien 倪田 倪田 1855–1919
Ní Yuánlù Ni Yüan-lu 倪元璐 倪元璐 1593–1644
Ní Zàn Ni Tsan 倪瓚 倪瓒 1301–1374
Pán Tiānshòu P'an T'ien-shou 潘天壽 潘天寿 1897–1971
Pú Huá P'u Hua 蒲華 蒲华 Qing dynasty
Pǔ Rú P'u Ru 溥儒 溥儒 1896–1963 Also known as Pu Xinyu
Qí Báishí Ch'i Pai-shih 齊白石 齐白石 1863–1957
Qian Du Ch'ien Tu 錢杜 钱杜 Qing dynasty
Qian Gu Ch'ien Ku 錢谷 钱谷 1508?
Qián Xuǎn Ch'ien Hsüan 錢選 钱选 1235–1305
Qiú Yīng Ch'iu Ying 仇英 仇英 Ming dynasty
Qu Ding Ch'ü Ting 屈鼎 屈鼎 Song dynasty
Qu Qianmei Ch'ü Ch'ien-mei 瞿倩梅 瞿倩梅 born 1956
Rèn Rénfā Jen Jen-fa 任仁發 任仁发 1254–1327
Rèn Xióng Jen Hsiung 任熊 任熊 1823–1857 brother of Ren Yi
Rèn Xūn Jen Hsün 任薰 任薰 1835–1893
Rèn Yí Jen I 任頤 任颐 1840–1896 brother of Ren Xiong
Shang Xi Shang Hsi 商喜 商喜 ca. 1430–1440
Shao Mi Shao Mi 邵彌 邵弥 1592–1642 Buddhist monk
Shěn Quán Shen Ch'üan 沈銓 沈铨 1682–1760
Shen Shichong Shen Shih-ch'ung 沈士充 沈士充 Ming dynasty
Shěn Zhōu Shen Chou 沈周 沈周 1427–1509 teacher of Wen Zhengming
Shèng Mào Sheng Mao 盛懋 盛懋 Yuan dynasty
Sheng Maoye Sheng Mao-yeh 盛茂燁 盛茂烨 Ming dynasty
Shi Rui Shih Jui 石銳 石锐 Ming dynasty
Shí Tāo Shih T'ao 石濤 石涛 1642–1707
Song Maojin Sung Mao-chin 宋懋晉 宋懋晋 Ming dynasty
Song Xu Sung Hsü 宋旭 宋旭 Ming dynasty
Sun Junze Sun Chün-tse 孫君澤 孙君泽 Yuan dynasty
Sūn Kèhóng Sun K'o-hung 孫克弘 孙克弘 1533–1611
Sūn Lóng Sun Lung 孫隆 孙隆 Ming dynasty
Tang Di T'ang Ti 唐棣 唐棣 Yuan dynasty
Tang Yifen T'ang I-fen 湯貽汾 汤贻汾 Qing dynasty
Táng Yín T'ang Yin 唐寅 唐寅 1470–1523 Zi name is Bohu
Wáng Duó Wang Tuo 王鐸 王铎 1592–1652 calligrapher
Wang E Wang O 王諤 王谔 Yuan dynasty
Wáng Fú Wang Fu 王紱 王绂 1362–1416
Wang Guxiang Wang Ku-hsiang 王谷祥 王谷祥 1501–1568
Wang Hai Sheng Wang Hai Sheng 王海胜 王海胜 1953
Wang Hui Wang Hui 王翬 王翚 Qing dynasty
Wáng Jiàn Wang Jian 王鑒 王 鉴 1598–1677
Wáng Lǚ Wang Lü 王履 王履 1332?
Wáng Miǎn Wang Mien 王冕 王冕 1287–1359
Wáng Méng Wang Meng 王蒙 王蒙 1308–1385
Wang Qiucen Wáng Ch'iu-ts'en 王秋岑 王秋岑 1912–1993
Wáng Shímǐn Wang Shih-min 王時敏 王时敏 1592–1680
Wang Shishen Wang Shih-sen 汪士慎 汪士慎 Qing dynasty
Wáng Wéi Wang Wei 王維 王维 701761
Wáng Wǔ Wang Wu 王武 王武 1632–1690
Wang Yi Wang I 王繹 王绎 1330?
Wang Yuan Wang Yüan 王淵 王渊 Yuan dynasty
Wang Yuanqi Wang Yüan-ch'i 王原祁 王原祁 Qing dynasty
Wáng Xīmèng Wang Hsi-meng 王希孟 王希孟 ?1120?
Wáng Zhènpéng Wang Chen-p'eng 王振鵬 王振鹏 Yuan dynasty
Wang Zhongyu Wang Chung-yü 王仲玉 王仲玉 Ming dynasty
Wén Bórén Wen Po-jen 文伯仁 文伯仁 1502–1575
Wen Jia Wen Chia 文嘉 文嘉 1501–1583
Wén Tóng Wen T'ung 文同 文同 1018–1079 style name Yuke (与可)
Wén Zhēngmíng Wen Cheng-ming 文徵明 文徵明 1470–1559 , ; father of Wen Jia
Weng Zhanqiu Weng Chan-ch’iu 翁佔秋 翁占秋 1900–1945 popularly known as Ong Schan Tchow alias Yung Len Kwui (翁联桂)
Wú Bīn Wu Pin 吳彬 吴彬 Ming dynasty
Wú Chāngshuò Wu Ch'ang-shuo 吳昌碩 吴昌硕 1844–1927
Wu Daozi Wu Tao-tzu 吳道子 吴道子 710780
Wú Dàoxuán Wu Tao-hsan 吳道玄 吴道玄 685758
Wu Guanzhong Wu Kuan-chung 吳冠中 吴冠中 19192010
Wú Hóng Wu Hung 吳宏 吴宏 Qing dynasty
Wú Lì Wu Li 吳歷 吴历 1632–1718
Wu Shixian Wu Shih-hsien 吳石仙 吴石仙 Qing dynasty
Wu Wei Wu Wei 吳偉 吴伟 1459–1508
Wú Zhèn Wu Chen 吳鎮 吴镇 1280–1354
Wuzhun Shifan Wu Chun Shih Fan 無準師範 无準师範 1178–1249
Wú Zuòrén Wu Tso-jen 吳作人 吴作人 1908–1997
Xi Gang Hsi Kang 奚岡 奚冈 Qing dynasty
Xià Chǎng Hsia Ch'ang 夏昶 夏昶 1388–1470
Xia Gui Hsia Kui 夏圭 夏圭 Song dynasty
Xia Shuwen Hsia Shu-wen 夏叔文 夏叔文 Ming dynasty
Xia Yong Hsia Yung 夏永 夏永 Yuan dynasty
Xiàng Shèngmó Hsiang Sheng-mo 項聖謨 项圣谟 1597–1658
Xiāo Yúncóng Hsiao Yün-ts'ung 蕭雲從 萧云从 1596–1673
Xie Huan Hsieh Huan 謝環 谢环 (c. 13701450)
Xie Shichen Hsieh Shih-ch'en 謝時臣 谢时臣 1488?
Xie Sun Hsieh Sun 謝蓀 谢荪 Qing dynasty
Xie Zhiliu Hsieh Chih-liu 謝稚柳 谢稚柳 1910–1997 husband of Chen Peiqiu
Xu Beihong Hsü Pei-hung 徐悲鴻 徐悲鸿 1895–1953
Xu Daoning Hsü Tao-ning 許道寧 许道宁 Song dynasty
Xū Gǔ Hsü Ku 虛谷 虚谷 Qing dynasty
Xú Wèi Hsü Wei 徐渭 徐渭 1521–1593
Xú Xī Hsü Hsi 徐熙 徐熙 937975
Yan Hui Yen Hui 顏輝 颜辉 Yuan dynasty
Yán Lìběn Yen Li-pen 閻立本 阎立本 ?-673
Yang Borun Yang Pojun 楊伯潤 杨伯润 Qing dynasty
Yang Jin Yang Chin 楊晉 杨晋 Qing dynasty
Yáng Wéizhēn Yang Wei-chen 楊維楨 杨维桢 1296–1370
Yao Tingmei Yao T'ing-mei 姚廷美 姚廷美 Yuan dynasty
Yè Xīn Yeh Hsin 葉欣 叶欣 Qing dynasty
Yì Yuánjí I Yüan-chi 易元吉 易元吉 (ca. 1000  ca. 1064) known for his paintings of monkeys
Yin Zhaohui 2004- ambiguous scenes of the human form
Yuan Jiang Yüan Chiang 袁江 袁江 Qing dynasty
Yuan Yao Yüan Yao 袁耀 袁耀 Qing dynasty
Yun Shouping Yün Shou-p'ing 惲壽平 恽寿平 1633–1690
Yu Zhiding Yü Chih-ting 禹之鼎 禹之鼎 1647–1716
Zeng Jing Tseng Ching 曾鯨 曾鲸 1568–1650
Zha Shibiao Cha Shih-piao 查士標 查士标 1615–1698
Zhǎn Zǐqián Chan Tzu-ch'ien 展子虔 展子虔 Sui dynasty
Zhāng Dàqiān Chang Ta-ch'ien 張大千 张大千 1899–1983
Zhang Lu Chang Lu 張路 张路 1464–1538
Zhāng Sēngyáo Chang Seng-yao 張僧繇 张僧繇 502557
Zhang Shengwen Chang Sheng-wen 張勝溫 张胜温 active 1163–1189
Zhang Shunzi Chang Shun-tzu 張舜咨 张舜咨 Yuan dynasty
Zhāng Shūqí Chang Shu-ch'i 張書旂 张书旗 1900–1957
Zhang Wo Chang Wo 張渥 张渥 Yuan dynasty
Zhāng Xuān Chang Hsüan 張萱 张萱 Tang dynasty
Zhang Yan Chang Yen 張彥 张彦 Ming dynasty
Zhang Yin Chang Yin 張吟 张吟 Qing dynasty
Zhāng Zéduān Chang Tse-tuan 張擇端 张择端 Northern Song dynasty
Zhang Zongcang Chang Tsung-ts'ang 張宗蒼 张宗苍 Qing dynasty
Zhào Jí Chao Chi 趙佶 赵佶 1082–1135 Also known as Emperor Huizong of Song dynasty
Zhào Mèngfǔ Chao Meng-fu 趙孟頫 赵孟頫 1254–1322 calligrapher
Zhao Yong Chao Yung 趙雍 赵雍 Yuan dynasty
Zhao Yuan Chao Yüan 趙原 赵原 Yuan dynasty
Zhào Zhīqiān Chao Chih-ch'ien 趙之謙 赵之谦 1829–1884 seal carver, calligrapher
Zhao Zuo Chao Tso 趙左 赵左 Ming dynasty
Zhèng Xiè Cheng Hsieh 鄭燮 郑燮 1693–1765 courtesy name Bǎnqiáo 板橋; ext. links: (Chinese),
Zhou Chen Chou Ch'en 周臣 周臣 Ming dynasty
Zhōu Fǎng Chou Fang 周昉 周昉 ca. 730800
Zhou Jichang Chou Chi-ch'ang 周季常 周季常 Song dynasty
Zhou Shuxi Chou Shu-hsi 周淑禧 周淑禧 1624–1705
Zhou Wenjing Chou Wen-ching 周文靖 周文靖 Ming dynasty
Zhou Zhimian Chou Chih-mien 周之冕 周之冕 Ming dynasty
Zhū Dā Chu Ta 朱耷 朱耷 1626–1705 also known as Bada Shanren, Buddhist monk
Zhu Derun Chu Te-jun 朱德潤 朱德润 Yuan dynasty
Zhu Zhanji Chu Chan-chi 朱瞻基 朱瞻基 1398–1435 The Xuande Emperor of the Ming dynasty
Zou Yigui Tsou I-kui 鄒一桂 邹一桂 Qing dynasty
Zou Zhe Tsou Che 鄒喆 邹喆 Qing dynasty

See also

This article is issued from Wikipedia - version of the 11/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.