Collines of Burundi

This article is part of a series on the
politics and government of
Burundi

The Communes of Burundi are divided into 2,639 collines. Colline means "hill" in French, one of the two official languages of the country. The collines are listed below, by commune:

This list is incomplete; you can help by expanding it.
Collines of Burundi

Bisoro

 • Buburu
 • Buhabwa
 • Gitaramuka
 • Kanka
 • Kariba
 • Kiganda
 • Kirika
 • Kivoga

Bubanza

 • Buhororo
 • Buvyuko
 • Ciya
 • Gahongore
 • Gatura
 • Gitanga
 • Karinzi
 • Kazeke
 • Kivyiru
 • Mitakataka
 • Mugimbu

 • Muhanza
 • Muhenga
 • Muramba
 • Mwanda
 • Ngara
 • Nyabitaka
 • Rugunga
 • Rurabo
 • Shari
 • Urban Center
 • Zina

Bugabira

Buganda

 • Cunyu
 • Gasenyi
 • Kaburantwa
 • Kagunuzi
 • Kasega
 • Murambi

 • Muremera
 • Mwunguzi
 • Ndava
 • Nimba
 • Nyamitanga
 • Ruhagarika

Bugarama

 • Burangwa
 • Cashi
 • Gahuni
 • Gitwaro
 • Janda
 • Kagoma
 • Kayombe
 • Kizuga

 • Magara I
 • Magara II
 • Magara III
 • Magara IV
 • Mihongoro
 • Mugendo
 • Nyabungere
 • Nyagushwe
 • Saga

Bugendana

 • Bitare
 • Carire
 • Cishwa
 • Gaterama
 • Gitongo
 • Gitora
 • Jenda
 • Kibasi
 • Kibundo
 • Mirama
 • Mugitega

 • Mukoro
 • Mutoyi
 • Mwurire
 • Nikanda
 • Nyagisenyi
 • Nyakeru
 • Nyamagana
 • Runyeri
 • Rushanga
 • Rwingiri
 • Wiruvu

Bugenyuzi

 • Bhindye
 • Bihemba
 • Bonero

 • Nyagoba
 • Rugazi
 • Ruharo
 • Rusasa
 • Rusenga
 • Rwandagaro
 • Rwimbogo
 • Teme

Buhiga

 • Buhiga
 • Buhinyuza
 • Burenza
 • Bushirambeho
 • Cigati
 • Gasenyi
 • Gisenyi
 • Gitanga
 • Kajeri

 • Kanyange
 • Karamba
 • Karunyinya
 • Karuri
 • Magamba
 • Mayenzi
 • Muhweza
 • Miwoya
 • Nkoronko

 • Nyamabega
 • Nzibariba
 • Ramvya
 • Rudaraza
 • Rukamba
 • Rutonganikwa
 • Ruyaga
 • Rweya
 • Shanga
 • Urban Center

Buhinyuza

 • Bugungu
 • Buhinyuza
 • Bunywana
 • Butihinda
 • Bwasira
 • Gasave
 • Gihongo
 • Gitaramuka
 • Jarama

 • Kara
 • Karehe
 • Karongwe
 • Kibimba
 • Kiyange
 • Mabago
 • Muramba
 • Ntobwe

 • Nyabucugu
 • Nyagishiru
 • Nyankurazo
 • Nyaruhengeri
 • Nyarunazi
 • Rugazi
 • Rugongo
 • Ruvumu

Bujumbura Mairie

 • Buterere
 • Buyenze
 • Bwiza
 • Cibitoke
 • Gihosha
 • Kamenge
 • Kanyosha

 • Kinama
 • Kinindo
 • Musaga
 • Ngagara
 • Nyakabiga
 • Roherero

Bukemba

Bukeye

 • Buhorwa
 • Burarana
 • Busangana
 • Busekara
 • Gahaga
 • Gaharo
 • Gashishima
 • Gikonge
 • Kigereka

 • Kivogero
 • Kiziguro
 • Musumba
 • Nyambo
 • Nyarucara
 • Rusha
 • Rwantsinda
 • Rweteto
 • Shumba

Bukinanyana

 • Bihembe
 • Bubegwa
 • Bumba
 • Burimbi
 • Burkinanyana
 • Gahabura
 • Gakomero
 • Giserama
 • Kibati
 • Kibaya
 • Munyinya

 • Nderama
 • Nyampinda
 • Nyamyeha
 • Nyangwe
 • Nyarubugu
 • Nyarwumba
 • Rehembe
 • Rtyazo
 • Rusenda
 • Sehe
 • Shimwe

Bukirasazi

 • Buhine
 • Bukirasazi
 • Bunyuka
 • Gasongau
 • Kibere
 • Kibuye
 • Migano
 • Mpingwe
 • Muhanda

 • Nyambire
 • Nyamisure
 • Rugabano
 • Rugoma
 • Rukoke
 • Ruvumu
 • Rwinyana
 • Shaya
 • Tema

Burambi

 • Bisaka
 • Buhinyuza
 • Busaga
 • Busura
 • Buyenzi
 • Gahinda
 • Gakonko
 • Gatobo
 • Gisenyi
 • Gishiha
 • Gitaba

 • Gitaramuka
 • Gitongwe
 • Magana
 • Maramvya
 • Murara
 • Murenge
 • Muzi
 • Rumonyi
 • Rutwenzi
 • Rwaniro

Buraza

 • Bibate
 • Bubaji
 • Bugega
 • Buraza
 • Buriza
 • Butemba
 • Butezi
 • Gicure
 • Gisura
 • Gitaramuka

 • Kabumbe
 • Mahonda
 • Maza
 • Mugano
 • Musebeyi
 • Muyange
 • Ndago
 • Ndava
 • Rweza

Bururi

 • Buhinga
 • Burarana
 • Burenza
 • Burunga
 • Gahago
 • Gasenyi
 • Gatanga
 • Gisanze
 • Jungwe
 • Karwa

 • Kiganda
 • Kiremba
 • Mahonda
 • Mubuga
 • Mudahandwa
 • Mugozi
 • Munini
 • Murago
 • Muzima

 • Nyamiyaga
 • Nyarugera
 • Nyarwaga
 • Nyavyamo
 • Rukanda
 • Rushemeza
 • Ruvumu
 • Tongwe
 • Urban Center

Busiga

 • Bigera
 • Bitambwe
 • Caga
 • Cendajuru
 • Gahini
 • Gatika
 • Gitemezi
 • Kavumu
 • Kididiri
 • Kigufi
 • Kimagara

 • Kinyami
 • Kirimba
 • Magana
 • Makombe
 • Mihama
 • Mpago
 • Mparamirundi
 • Mpondogoto
 • Munyange
 • Murambi
 • Mureme

 • Mutsindi
 • Mutumba
 • Muyogoro
 • Nyabizinu
 • Nyamisebo
 • Nyange
 • Nyanza Tubiri
 • Rubari
 • Rugori
 • Rumbaga
 • Rwanyege

Busoni

 • Buhimba
 • Burara
 • Buringa
 • Gatare
 • Gatemere
 • Gatete
 • Gisenyi
 • Gitete
 • Higiro
 • Kabanga

 • Kagege
 • Karambo
 • Kibonde
 • Kididiri
 • Kigoma
 • Kiravumba
 • Kivo
 • Kumana
 • Marembo
 • Mugobe

 • Mukerwa
 • Munazi
 • Munyinya
 • Murore
 • Mutambi
 • Muvyuko
 • Muyange
 • Nyabisindu
 • Nyabugeni
 • Nyagisozi

 • Nyakizu
 • Renga
 • Rugarama
 • Ruheha
 • Runyinya
 • Rurende
 • Rurira
 • Rutabo
 • Ruvaga
 • Rwibikare
 • Sigu

See also

This article is issued from Wikipedia - version of the 10/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.